Naša ustanova ostvaruje predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece od školske 2010/2011. godine. U vezi sa tim sarađujemo sa stručnjacima iz razvojnog savetovališta, Predškolskom ustanovom „Vera Gucunja“ u Somboru i interresornom komisijom, pružajući defektološku podršku deci predškolskog uzrasta sa višestrukom ometenošću, kojoj je neophodan vaspitno-obrazovni rad uz stručno praćenje i multidisciplinarnu podršku.


Opšti podaci o ustanovi i njenom okruženju

Naša ustanova postoji od 1974. g. i vremenom je proširivala svoju delatnost, tako da sada imamo mnoštvo segmenata rada, radimo sa i za različite kategorije dece, omladine i odraslih osoba sa teškoćama u razvoju i invaliditetom, uzrasta od 0 do preko 30 godina. U svom sastavu imamo i dom za učenike. Izvodimo nastavu na dva jezika (na srpskom i mađarskom). Svoj rad intenzivno približavamo širem krugu korisnika van ustanove preko resursnog centra koji pruža dodatnu podršku drugim ustanovama. Svoju ustanovu unapređujemo nizom mera sa ciljem prihvatanja dece, omladine i odraslih sa različitim vrstama i stepenima smetnji i teškoća u razvoju kao i razvijanja servisnih usluga namenjenih masovnim školama, profesionalcima, roditeljima, i svima drugima na osnovu detektovanih potreba lokalne i šire društvene sredine. Ugledna smo ustanova, poznata po uspesima i postignućima naših učenika, omladinaca i nastavnika, zbog čega smo dobitnici brojnih priznanja i nagrada.


Bogat i sadržajan školski program realizuje se u sledećim segmentima rada ustanove:

  • Savetovalište za rani razvoj deteta;
  • Predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece;
  • Osnovno obrazovanje i vaspitanje učenika;
  • Srednja škola;
  • Dnevni boravak za omladinu i odrasle;
  • Produženi boravak za učenike osnovne i srednje škole;
  • Kućna nastava;
  • Dom škole;
  • Obavezne vannastavne individualne aktivnosti;
  • Dodatna podrška drugim školama.


Uslovi rada


Lokacija

Predškolski vaspitno-obrazovni rad sa decom realizuje se u objektu na Apatinskom putu br. 29. Objekat se nalazi u samom centru grada Sombora. U njemu su pored predškolske grupe smeštena neka odeljenja osnovne i srednje škole, Savetovalište za rani razvoj deteta i Dnevni boravak za omladinu i odrasle korisnike.

Postoji mogućnost organizacije vaspitno-obrazovnog rada u bolničkim uslovima za decu koja su na dužem bolničkom lečenju, zavisno od potreba deteta i postojećih resursa škole.

 

Prostorni uslovi

U našoj ustanovi se posebna pažnja poklanja pedagoško-psihološkom, estetskom i zdravstvenom aspektu organizacije prostora u kome deca borave.

Na spratu objekta naše ustanove postoji specijalno adapatirana prostorija za predškolce, prigodno opremljena odgovarajućim nameštajem, didaktičkim materijalom i asistivnom tehnologijom. Ona je prostorno organizovana u dva dela, za aktivnosti za stolom i aktivnosti u slobodnom prostoru.

Deci su na raspolaganju i kabineti za stimulaciju psihomotornog razvoja, preventivno-korektivne aktivnosti, Montesori kabinet, logopedski kabinet, multimedijalni kabinet, zajednička prostorija dnevnog boravka za odmor i zajedničke aktivnosti sa decom iz drugih grupa, kuhinja sa trpezarijom, sanitarni čvor, školsko dvorište sa senzornom baštom i školskim igralištem, pristupne rampe, učionice i senzorna soba sa motoričkim centrom koja podstiče razvoj ciljanim doziranjem senzornih stimulusa i dovodi do opuštanja.

Prostor škole i predviđena učionica za vaspitno-obrazovni rad sa decom sa smetnjama u razvoju predškolskog uzrasta, podleže uslovima iz Pravilnika o normativima školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava za osnovnu školu.

Opširnije:  Predškolski program.pdf

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.