Od januara 2006. godine naša ustanova kao uslugu našim učenicima osnovne škole nudi i produženi boravak. On je lociran u objektu u ulici Radoja Domanovića br. 98, a od školske 2013/2014. godine postoji i u objektu ustanove u ulici Apatinski put 29.


Regulativa

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017)

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 101/2017) - član 36.


Škola može da organizuje produženi boravak kao posebni oblik obrazovno-vaspitnog rada, uz saglasnost Ministarstva. U okviru produženog boravka obezbeđuju se igra, kulturno-umetničke, sportske aktivnosti, učenje, izrada domaćih zadataka i izvršavanje drugih obaveza učenika u bezbednom okruženju pod nadzorom nastavnika. Bliže uslove organizovanja produženog boravaka propisuje ministar.


Pravilnik o bližim uslovima organizovanja celodnevne nastave i produženog boravka (Sl.glasnik RS br. 77/2014)


Osnovna škola, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, organizuje produženi boravak kao posebni oblik obrazovno-vaspitnog rada, radi ostvarivanja određenih socijalno-pedagoških ciljeva i zadataka. Produženi boravak je poseban oblik obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima koji se realizuje u školi pre ili posle časova redovne nastave i u okviru koga učenici imaju samostalan rad i niz različitih oblika slobodnih aktivnosti i jedan obrok. U zavisnosti od potreba i uslova škola se opredeljuje za grupe produženog boravka kao poseban oblik organizovanja. Obuhvat učenika u produženom boravku usklađuje se sa iskazanim potrebama roditelja, odnosno staratelja i mogućnostima škole.


Produženi boravak može da se organizuje u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Produženi boravak u školi za učenike sa smetnjama u razvoju može da se organizuje i u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja.


Prostorni uslovi

Prostor škole i predviđena učionica za rad produženog boravka sa decom sa smetnjama u razvoju, podleže uslovima iz Pravilnika o normativima školskog prostora, opreme i nastavnih sredstava za osnovnu školu.

Učionica produženog boravka nalazi se u objektu naše ustanove u ulici Radoja Domanovića br. 98, tačnije u prizemlju zgrade i opremljena je neophodnim nameštajem. U prostoriji je deo prostora namenjen za učenje i izradu domaćih zadataka. U njemu se nalaze: zidna tabla, klupe, stolice i raznovrsna didaktička sredstva. U delu prostorije koji je predviđen za odmor, nalaze se: jedan kompjuter, DVD, televizor, meka debela strunjača, kućica za igru i druge igračke. Učenicima koji koriste uslugu produženog boravka, na raspolaganju stoje i druge prostorije ustanove, kao što su: fiskulturna sala, trpezarija, sanitarni čvor, specijalizovani kabineti, digitalna učionica, školsko dvorište, senzorna soba...

U objektu škole u ulici Apatinski put br.29, prostorija produženog boravka se nalazi u prizemlju škole. U njoj je deo prostora namenjen za učenje i izradu domaćih zadataka, i tu se nalaze: zidna tabla, klupe, stolice, interaktivna tabla i raznovrsna didaktička sredstva. U delu prostorije koji je predviđen za odmor, nalaze se: kompjuter, ugaona garnitura, lezi beg, DVD, televizor i sintisajzer. Učenicima koji koriste uslugu produženog boravka, na raspolaganju stoje i druge prostorije ustanove, kao što su: trpezarija, sanitarni čvor, specijalizovani kabineti, digitalna učionica, školsko dvorište, senzorna soba, motorički centar...


KORISNICI I GRUPE

Naša ustanova obezbeđuje produženi boravak kao oblik organizovanog rada sa učenicima naše osnovne škole pre i nakon nastave. U pitanju su učenici sa smetnjama u razvoju. Produženi boravak pruža mogućnost da učenici, pored redovne nastave, budu u školi još jedan deo dana u zavisnosti od mogućnosti i interesovanja njihovih roditelja/staratelja. Ovaj oblik rada je nastao kao odgovor na potrebe roditelja koji nemaju druge mogućnosti za zbrinjavanje dece kada su ona van škole. Korisnici usluge produženog boravka mogu da se menjaju svake godine, kao i u toku godine, u zavisnosti od saglasnosti roditelja/staratelja.

Već nekoliko godina postoji po jedna grupa u svakom objektu škole. Obe grupe su heterogene po svom sastavu (formirane od učenika različitih razreda).

Produženi boravak u školi za učenike sa smetnjama u razvoju, po važećem pravilniku, može da se organizuje u prvom i drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, tako da u našoj školi produženi boravak obuhvata zainteresovane učenike osnovne škole od prvog do osmog razreda.

Za dobijanje saglasnosti za formiranje grupa produženog boravka potrebno je da škola ispunjava kadrovske, prostorne i materijalno-tehničke uslove, u skladu sa pravilnikom koji reguliše normative prostora, opreme i nastavnih sredstava u školi.

Opširnije:  Program produženog boravka.pdf

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.