Школа је организована као комплексна установа која у свом саставу има многоструке сегменте. Радимо у два објекта, у објекту у улици Радоја Домановића 98 који је седиште школе и другиом објекту који је у улици Апатински пут 29 у Сомбору.

 

Циљеви образовања и васпитања

 

За нашом установом је 42 година успешног рада. У основној школи изводимо двојезичну наставу (српски и мађарски језик). Васпитно – образовни рад, рехабилитацију, и социјализацију спроводимо са децом/ученицима са сметњама у развоју од раног  узраста до одраслог доба.

Дуги низ година успешно спроводимо стратешки план развоја установе. Осим наведеног, бројни реализовани и текући пројекти, убрзана децентрализација и трансформација установе, наше су основне специфичности.

Редовно пратимо и уводимо у рад све актуелне методе и иновације. До сада смо реализовали бројне пројекте („Имам право да радим“; „Дигитална школа“; „Асистивне технологије као начин унапређења радних права особа са инвалидитетом“; „Сарадњом до потребних услуга“; „Корак даље“; „За чистије и зеленије школе у Војводини“ , Пројекат међународног карактера „Очистимо Европу , очистимо Сомбор“, Tempus/HAMOC, „Без граница“ – пројекат међународног карактера, Пројекат „Спортско викенд игралиште“, „Мала моћна музика“, „Покрени своје цртеже – мала школа анимације“, „Mоја школа – мој клуб“, „Заједно у игри, растимо једнаки“, програм ЕКО ШКОЛЕ, „ Опланети се сачувај планету, Онлајн недеља, Недеља програмирања, Битка за знање).

Од  јуна 2010. године наша установа укључена је у програм „Подизање капацитета школа у образовање ученика са сметњама у развоја у РС“ који се реализује у оквиру пројекта „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – ДИЛС“  , модел 2  „Јачање капацитета школа за образовање ученика са сметњама у развоју усмереним НА РАЗЛИЧИТЕ СМЕТЊЕ У РАЗВОЈУ,  у оквиру којег је у школској 2011/2012. години реализован пројекат „Дефектолошка логистика – ДЕЛО“, чији је циљ био унапређивање квалитета и доступности образовања, васпитања  и стручне подршке деции ученицима са сложеним сметњама у развоју.

Прва смо школа за образовање ученика са сметњама у развоју која је иницирала и успоставила сарадњу и партнерство са Развојним саветовалиштем града Сомбора, предшколском установом, општим/редовним основним и средњим школама, пружајући им подршку на превазилажењу баријера у интеграцији деце, омладине и одраслих са сметњама и тешкоћама. Учествујемо у Мрежи инклузиувно опредељених школа и актера у широј локалној средини.

Од школске 2012/2013.година сарадња са школама остварује се на основу Стручног упутства  Министарства просвете о начину пружања додатне подршке  у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју у васпитној групи, односно другој школи и породици од стране школе за ученике са сметњама у развоју .

Од школске 2013/2014 године пружање додатне подршке од стране дефектолога из наше установе дефинисано је у изменама и допунама Закона о основама образовања и васпитања  у Републици Србији.

Од школске 2013/2014. године, одлуком града Сомбора, у области услуга социјалне заштите, уведен  је  нови сегмент рада: Саветовалиште за рани развој  детета. Оно  има за циљ саветодавне и терапијске услуге за сву децу са територије града Сомбора, узраста од рођења до навршених шест година живота, која услед психомоторних сметњи имају успорен или неуједначен развој појединих способности.

Услуге Саветовалишта за рани развој детета пружају се у Школи обухватају:

 • саветодавни рад са децом и родитељима,
 • аудиторни тренинг,
 • стимулацију визуелних функција,
 • стимулацију тактилно-кинестетичких функција,
 • сензорну интеграцију,
 • реедукацију психомоторике,
 • стимулацију моторичких функција,
 • стимулацију когнитивних способности,
 • стимулација вербалне комуникације
 • стимулација невербалне комуникације
 • развој социјалних вештина и др.

Саветовалиштеспроводи и:

 • пријем деце,
 • евидентирање рада са децом (процена, саветодавни рад и/или третмани),
 • процену развојног статуса деце,
 • процену говорно - језичког статуса деце,
 • процену когнитивног статуса деце,
 • процену моторног статуса деце,
 • процену социо – емоционалног статуса деце,
 • саветовање о додатним специјализованим  прегледима,
 • израда индивидуалног плана стимулације развоја деце,
 • вођење индивидуалних дечијих досијеа,
 • израда периодичних извештаја о остварености индивидуалног плана третмана и развојном статусу детета,
 • развијање интердисциплинарне сарадње са другим стручњацима који су укључени у живот и рад детета.

Информативно деловање Саветовалишта усмерено је на:

 • пружање информација о месту и улози Саветовалишта у систему социјалне заштите, врсти делатности и услугама које пружа, основим видовима саветодавно-терапијског рада;
 • сензибилизацију шире јавности и релевантних чинилаца у заједници за овом врстом подршке.

Школске 2014/15. године учествовали смо у реализацији пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Развионица“ - Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање и развој људског капитала.

Школске 2015/16. реализован је пројекат под називом „Центар за приступачну технологију и едукацију“, финансиран од старане Норвешке амбасаде и локалне самоуправе.

Своју установу инклузивно унапређујемо низом мера са циљем прихватања деце, омладине и одраслих са различитим врстама и степенима сметњи и тешкоћа у развоју као и развијања сервисних услуга: рана интервенција, подршка ученицима са сметњама и тешкоћама у општим основним и средњим школама, професионалцима, родитељима, и свима другима на основу детектованих потреба локалне и шире средине путем истраживања, анкета, анализе потреба и рада Интерресорне комисије града Сомбора.

Наше иницијативе и пројектне активности до сада су подржали: Министарство просвете РС; Покрајински секретаријат за образовање; Организација Save the Children UK; Светска банка , „Дете у сенци“, Немачка; Ротари клуб, Сомбор; Град Сомбор; Народна канцеларија председника Републике; „VIPMOBILE“; Амбасада Краљевине Норвешке; фондација Хемофарм;  и бројни други привредни субјекти и организације.

Установа као партнер  учествује  од  јуна 2017.  до децембра 2017. године   у пројекату  под називом "Предах од родитељства " у сарадњи са Друштвом за помоћ МНРО Сомбор  а под поровитељством Министарства за рад , борачка и социјална питања Републике Србије.

Током септембра месеца школа учествује као партнер  у пројекту, под називом „ Млади против дискриминације“ Удружења за помоћ особама са аутизмом „ Маслачак“ , који подржава град Сомбор у оквиру локалног акционог плана – пројекти за младе .

Током летњег распуста ученици наше установе учетвовали су у Пројекту „ Опланети се , сачувај планету“ Центра за развој образовања и науке Сомбор.

Такође ученици наше школе од 2016 године учествују са сталним поставкама и приказима у ревијалном  делу ФИЗИ БИЗИ фестивала науке у Сомбору.

Имамо одличну сарадњу са институцијама, установама, организацијама на локалном и ширем нивоу.

Богат и садржајан Школски програм наше установе се реализује у следећим сегментима рада установе:

 • Саветовалиште за рани развој детета
 • Предшколски васпитно – образовни рад
 • Основна школа
 • Средња школа
 • Кућна настава
 • Продужени боравак за ученике школе
 • Дом ученика школе
 • Обавезне ваннаставне индивидуалне активности
 • Дневни боравак за омладину и одрасле са сметњама и инвалидитетом
 • Додатна подршка у образовању деци/ученицима са сметњама у развоју
 • Ресурсни центар „ДЕЛО“

МИСИЈА УСТАНОВЕ

Вршимо васпитање, образовање, рехабилитацију, ресоцијализацију ,оспособљавање деце, омладине и одраслих са тешкоћама, вишеструким сметњама и инвалидитетом у циљу пуног друштвеног афирмисања и интеграције.

 

ВИЗИЈА  УСТАНОВЕ

Установу видимо као комплексан  центар који би повезао рану детекцију и третман, предшколско, школско васпитање и образовање  деце и омладине са сметњама и тешкоћама у развоју, специјалну едукацију применом савременим наставним средствима и асистивних технологија и опреме, рехабилитацију и радно ангажовање омладине и одраслих особа са тешкоћама у развоју и инвалидитетом,  смештај деце, омладине и одраслих са сметњама и тешкоћама у развоју и инвалидитетом, сервисне услуге установе у виду пружања свих врста подршке и помоћи из области специјалне едукације и рехабилитације ученицима, наставницима, родитељима, и особама са инвалидитетом из шире средине.

Pitajte!

Sva vaša pitanja vezana za osobe sa ometenošću možete poslati na e-mail adresu ustanove. Na pitanja odgovaraju naši stručnjaci, a odgovori će u najkraćem roku biti poslani na vašu e-mail adresu.