ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗООВАЊЕ

СА ДОМОМ,,ВУК КАРАЏИЋ``СОМБОР

УЛ.РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 98.СОМБОР

Тел.:025/459-081

e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ПИБ:100122835

МБ:08013144

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

(за партије 1 и 2)

Школа за основно и средње образовање са домом,,Вук Караџић``реализовала је јавну набавку мале вредности –набавка пројектно-техничке документације за изградњу објекта установе и за извођење радова на обезбеђењу приступа објектима особама са инвалидитетом

Процењена вредност ЈНМВ: 1.100.000,00 динара са ПДВ-ом ,а без ПДВ-а 990.000,00 динара.

Набавка је подељена на две партије

Критеријум за доделу:најнижа понуђена цена

Наручилац је позвао следеће понуђаче да дају понуде :

1.ПРОЈЕКТ БИРО ,Сомбор,Радишићева бр.2.

2.БИРО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И УСЛУГЕ ,Сомбор,Липов лад бр.24.

Позив и конк.документација послати понуђачима електронским путем,19.07.2018.године.

Општи речник набавке – 71242000-6/израда пројеката,нацрта,процена трошкова

Дана 18.07.2018.године донета је одлука о покретању поступка

У року за подношење понуда прибављене су следеће понуде:

Број под којим је понуда заведена:

5/2018-5-1/1

Назив или шифра понуђача:

,,БГ АРХ ``ДОО БЕОГРАД

Понуђена цена и евентуални пропусти

Укупна цена без ПДВ-а је 535.000,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом је 642.000,00 динара

Број под којим је понуда заведена:

5/2018-5-1/2

Назив или шифра понуђача:

,,БГ АРХ ``ДОО БЕОГРАД

Понуђена цена и евентуални пропусти

Укупна цена без ПДВ-а је 400.000,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом је 480.000,00 динара

Број под којим је понуда заведена:

5/2018-5-2/1

Назив или шифра понуђача:

,,ЈОРГАС``ДОО Сомбор

Понуђена цена и евентуални пропусти

Укупна цена без ПДВ-а је 900.000,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом је 900.000,00 динара

Број под којим је понуда заведена:

5/2018-5-2/2

Назив или шифра понуђача:

,,ЈОРГАС``ДОО Сомбор

Понуђена цена и евентуални пропусти

Укупна цена без ПДВ-а је 108.000,00 динара

Укупна цена са ПДВ-ом је 108.000,00 динара

Уговор о јавној набавци мале вредности /набавка пројектно-техничке документације за изградњу објекта установе и за извођење радова на обезбеђењу приступа објектима особама са инвалидитетом

додељује се :

У партији бр.1.(набавка пројектно-техничке документације за изградњу објекта установе на локацији Апатински пут бр.29.Сомбор),,Јоргас``доо Сомбор,Венац Степе Степановића бр.34.

У партији бр.2.(набавка пројектно-техничке документације за извођење радова на обезбеђењу приступа објектима особама са инвалидитетом на локацији Радоја Домановића 98.у Сомбору и набавка пројектно-техничке документације за извођење радова на обезбеђењу приступа објектима особама са инвалидитетом на локацији Апатински пут бр.29.у Сомбору ), ,,Јоргас ``доо Сомбор,Венац Степе Степановића бр.34.

Одлука о додели уговора донета је 03.08.2018.године.

Датум закључења уговора за сваку партију понаособ је 13.08.2018.године.

Период важења уговора је за све партије од 13.08.2018.године до 15.09.2018.године.

Основни подаци о понуђачу:

,,ЈОРГАС``ДОО СОМБОР

Венац Степе Степановића бр.34. Сомбо

МБ:8683956

ПИБ:101837645

Лице овлашћено за потписивање уговора:Мирослав Јоргачевић